سایز (میلی متر) : تمامی سایزها
فشار (بار) : تمامی فشارها

برای عمق هایی از 1.2 متر تا 3.7 متر در سه گروه

  1.    از 1.2 تا 2.3 متر
  2.    از 1.5 تا 2.7 متر
  3.    از 2 تا 3.7 متر