واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی

۱ .انجام کلیــه تحلیـل ھای فنـی قبل از خرید برای مشتریــان

۲ .تھیه دیتاشیت ھا و نقشه ھای فنی برکالاھای در حال خرید

۳ .ارائه مشاورھای فنی قبل، حین و پس از خرید

۴ .تھیه فاینال بوک و مدارک مھندسی قبـل و پس از بازرسی

۵ .تر بیــت و آمــوزش پرسنــل فنــی و بازرســـی

۶ .تولید محتوا و انتشـار یادداشــت فنی راھکاران

۷ .انجام تحلیل ھای ھیدرولیکی و ھیدرودینامیـکی شیرآلات (CFD (به درخواست مشتریان