حوزه واردات عمده کالا

حوزه واردات عمده کالا

با سرمایه گذاری مناسب اکثر کالاھای صنعت تاسیسات، آب، نفت و گاز و پتروشیمی بصـورت ماھانــه وارد و در انبــار

گروه دپو می گردد که اھم آ نھا به قرار زیر ھستند:

۱ .شیرھای فــولادی کلاس دار: شیرھـای از کـلاس ۱۵۰ تا کـلاس ۲۵۰۰

۲ .عملگرھای برقــــی: مخصــــــوص شیــــرآلات

۳ .عملگرھای پنوماتیــک: مخصـوص شیـــرآلات

۴ .عملگرھای برقی: مخصـوص بالانسینـگ ولــو

۵ .پمپ ھای خاص: مخصــــوص موتــورخانــه و سیــال ھــای اسلاری

۶ .انواع تجھیزات بخار: تله بخار و شیـرآلات بخار

۷ .انواع لولــــه: مانیسمــان رده ھــای مختلـــف، سیـــاه درز دار و گالوانیـــزه

۸ .انواع اتصالات جوشی: مانیسمان رده ھای مختلف، سیاه درز دار و گالوانیزه

۹ .انواع تجھیزات آت UL ش نشانی لیست شده در و FM

10 .شیرھای سه راه موتوری و دو راه موتوری

12 .کلیه تجھیزات کنترل

13 .کلیه تجھیزات اندازه گیری