سایز (میلی متر) : 3000-100
فشار (بار) : 40-6
جنس بدنه : NiAlBz, AlBz
جنس دیسک : NiAlBz, AlBz

طراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مركز(double eccentric) می باشد.
یاتاقان بندی دو بار خارج از مركز پروانه در بدنه، مناسب بودن شكل و فرم پروانه برای عبورجریان، رینگ آببندی یكپارچه، آببندی از هر دو جهت، قابلیت تعویض و تنظیم لاستیك آببندی در حالتی كه شیر بسته است از مزایای این شیر می باشد. در اثر گردش پروانه در جهت حركت عقربه های ساعت به مقدار 90°شیر بسته می شود.