سایز (میلی متر) : 3000-100
فشار (بار) : 40-6
جنس بدنه : NiAlBz, AlBz
جنس دیسک : NiAlBz, AlBz

طراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز(double eccentric) می باشد.
یاتاقان بندی دو بار خارج از مرکز پروانه در بدنه، مناسب بودن شکل و فرم پروانه برای عبورجریان، رینگ آببندی یکپارچه، آببندی از هر دو جهت، قابلیت تعویض و تنظیم لاستیک آببندی در حالتی که شیر بسته است از مزایای این شیر می باشد. در اثر گردش پروانه در جهت حرکت عقربه های ساعت به مقدار 90°شیر بسته می شود.