واحد بازاریابی و فروش

واحد بازاریابی و فروش

واحد بازاریابی و فروش شامل سه بخش اصلی:

حوزه فروش پروژه ھا

حوزه فروش بازار تھران

حوزه فروش بازار شھرستان ھا