حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی

حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی

گروه مسئولـیت سرمایه گـذاری در بخش تاسیســات و آبرســانی پـروژه ھای مختلف را می پذیرد.

گروه امکـان تھاتــر کالاھـــای تاسیســـاتی و آبرســانی با ملــــک ھای در حــال ساخـــت را دارا است.

گروه امکـان تامین اعتبــار لازم بـرای تجھیـــز کلیه کالاھای تاسیساتی در طول پروژه را دارا است.

گروه امکان مشارکت کامل در پروژه ھای مختلف را دارد.

گروه از امکان ارائه تسھیلات مالی به پروژه ھا به جھت تسھیل ھمکاری فی مابین برخوردار است.